Zásady ochrany osobních údajů

1. Vytvořením uživatelského účtu v systému WorkWatch (dále jen „Aplikace“) jako její uživatel (dále jen „Subjekt údajů“ nebo “vy”) potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých Správci. Zároveň tím dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Správcem a Subjektem údajů, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení těchto Zásad. Smlouva se uzavírá na dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Subjektu údajů nebo Správce bez právního nástupce (více o uživatelském účtu ve Všeobecných obchodních podmínkách).

2. Udělujete tímto souhlas společnosti 2D system s.r.o. (dále jen „Správce“ nebo “my”), aby zpracovávala vaše následující osobní údaje: 
•    jméno a příjmení
•    název společnosti
•    IČ a DIČ společnosti
•    adresa
•    e-mail
•    telefonní číslo
•    jména pracovníků a spolupracovníků.

3. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, a to pouze k následujícím účelům:
•    poskytování služeb zpřístupněním Aplikace, informování o plánovaných odstávkách, technické údržbě, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o změnách v Aplikaci nebo v jejím užívání,
•    ochrana serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami,
•    aby vás Správce mohl, v rámci jeho i vašeho oprávněného zájmu, informovat o tom, co je v Aplikaci nového, jaká zlepšení a novinky plánuje, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb.

4. Správce bude uchovávat osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 5 let po jeho zrušení.

5. Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů. Správce tímto prohlašuje, že přijal technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na servery společnosti Zoner pomocí HTTPS protokolu.

6. Při poskytování služeb Správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů je upraveno jejich vlastními podmínkami. Souhlasíte, že jim Správce může předávat vaše osobní údaje, jedná se o:
•    Servery společnosti Zoner pro ukládání veškerých dat z Aplikace.
•    Služba MailChimp pro zasílání hromadných sdělení.
V případě, že Správce bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je povinnen vás o tom informovat. Správce se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti. Osobní údaje je taktéž oprávněn zpracovávat pověřený zaměstnanec Správce.

7. Jako Subjektu údajů vám náleží následující práva:
•    Souhlas se zpracovním osobních údajů můžete vzít kdykoliv zpět, a to odesláním e-mailu nebo dopisu na adresu Správce.
•    Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
•    Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
•    Požadovat po Správci výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů
•    V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
•    Právo na přenositelnost údajů

8. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

9. Subjekt údajů tímto dále potvrzuje, že bude o svých zákaznících do Aplikace vkládat pouze takové údaje, k jejichž vložení dal zákazník souhlas. Patřičný souhlas spravuje Subjekt údajů samostatně. V případě vypovězení souhlasu zákazníka ke zpracovávání některého z údajů je Subjekt údajů povinen neprodleně tyto údaje z Aplikace odstranit.

10. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde k vymazání všech vložených údajů. Subjekt údajů má předtím možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k jejich ztrátě. Správce neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do Aplikace.

11. Subjekt údajů prohlašuje, že všechny údaje vložené do Aplikace jsou poskytovány dobrovolně a jejich poskytnutím dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Aplikace a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

12. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou doplňkem Všeobecných obchodních podmínek a nabývají účinnosti 1. 5. 2018.