Všeobecné obchodní podmínky

1. Vytvořením uživatelského účtu v systému WorkWatch (dále „Aplikace“) dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.

2. Předmětem smlouvy je Aplikace, která je dostupná na adrese www.workwatch.cz. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Poskytovatel. Uživatel není oprávněn dílo pozměňovat, vytvářet odvozená díla ani mu nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele. Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno.

3. Poskytovatelem Aplikace je společnost 2D system s.r.o., Podešvova 689/14, 612 00 Brno, IČ: 29378672 (dále „Poskytovatel“ nebo „my“).

4. Uživatelem Aplikace se stává každý, kdo si vytvoří uživatelský účet (dále „Uživatel“ nebo „vy“), a to vyplněním a odesláním registračního formuláře. Aktivace Aplikace probíhá prostřednictvím e-mailu, který byl uveden při registraci. Odesláním registračního formuláře vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito podmínkami.

5. Údaje, které zadáte při založení uživatelského účtu, budou následně použity v Aplikaci. Nakládání s těmito osobními údaji upravují Zásady ochrany osobních údajů.

6. Všechna data, která si uložíte do Aplikace, jsou pouze vaše, vy máte všechna práva i odpovědnost za jejich obsah.

Dodací a platební podmínky

7. Založením uživatelského účtu Poskytovatel poskytuje Uživateli nepřenosnou nevýhradní licenci k užívání Aplikace prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.workwatch.cz, a to jen na dobu trvání uživatelského účtu (dále jako „Licence“).

8. Aplikace je poskytována ve dvou verzích. Kromě bezplatné verze Free je k dispozici i placená verze Standard, a to dle tarifů uvedených v ceníku ZDE.

9. Od okamžiku založení uživatelského účtu může Uživatel Aplikaci používat. V případě placené verze je podmínkou také úhrada zvoleného tarifu (roční nebo měsíční).

10. Poskytovatel může ceny tarifů kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění. Pokud dojde ke změně cen, tato změna se bude vztahovat pouze na nové licence. Pro stávající Uživatele se změna projeví nejdříve při prodlužování Licence, tj. po doběhnutí předplacené doby trvání jeho stávající Licence.

11. Platba za tarif je možná online prostřednictvím platební brány nebo platebním převodem. Platba přes platební bránu se řídí vlastními podmínkami poskytovatelů služeb. Uhrazením ceny placeného tarifu se Uživateli aktivuje příslušná verze Aplikace pro dané období.

Reklamační podmínky

12. Přestože vývoji Aplikace věnujeme maximální pozornost, je možné, že obsahuje chyby. V okamžiku založení uživatelského účtu Uživatel přebírá Aplikaci v aktuálním stavu, a akceptuje tím i případné její chyby.

13. Pokud v průběhu používání Aplikace Uživatel objeví chybu, nevzniká tím nárok na vrácení peněz za Licenci. Pokud chybu nahlásí Poskytovateli, ten musí začít pracovat na jejím odstranění. Chybu je možné nahlásit ZDE.

14. V případě, že se Uživatel rozhodne změnit předplacený, doposud nevyčerpaný tarif Standard na Free, jeho aktivace proběhne nejdříve po uplynutí doby, na kterou byl předplacen tarif Standard. Uživatel se může s poskytovatelem v konkrétním případě dohodnout jinak.

15. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, obecně uznávanými etickými nebo morálními principy. Poskytovatel je dále oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet Uživatele, pokud se na něj nepřihlásil déle než 6 měsíců.

16. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad výstupů z Aplikace s obecně závaznými právními předpisy, jejich správnost a úplnost. Je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.

17. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli poskytovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do systémového programového vybavení a prostředí, nedostatečným zabezpečením sítě a počítačů uživatele, popř. útokem hackerů nebo jiným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele.

18. Poskytovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.

19. Poskytovatel může provádět údržbu, opravy nebo úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikace v důsledku této údržby nenáleží Uživateli finanční kompenzace.

20. Uživatel může svůj účet zrušit zasláním požadavku na zrušení Poskytovateli. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím předplacené doby.

21. Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení veškerých služeb Poskytovatele a k vymazání veškerých dat Uživatele v Aplikaci.

Závěrečná ujednání

22. Je-li některá část těchto podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Současně obě smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

23. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019.